Strefa kursanta

Jak uzyskać prawo jazdy?

Prawo jazdy może otrzymać osoba, która:
 • Osiągnęła wymagany dla danej kategorii wiek
 • Uzyskała orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem
 • Uzyskała orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (dot. kat. C, C+E, D)
 • Odbyła wymagane dla danej kategorii szkolenie
 • Zdała z wynikiem pozytywnym egzamin państwowy wymagany dla danej kategorii.

Osoba, która nie ukończyła 18 lat, może uzyskać prawo jazdy kategorii A1, B1 lub T za zgodą rodziców lub opiekuna.

Prawo jazdy nie może być wydane osobie w stosunku, do której orzeczony został zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych (np.: prawomocnym wyrokiem sądu, orzeczeniem kolegium do spraw wykroczeń, lub orzeczeniem innego uprawnionego do tego organu orzekającego) – w okresie obowiązywania tego zakazu.

Orzeczenie lekarskie

Należy udać się do lekarza uprawnionego do badań kierowców (kandydatów na kierowców), by uzyskać odpowiednie orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem. Jeżeli w wyniku badania lekarskiego stwierdzono aktywną formę uzależnienia od alkoholu lub środka działającego podobnie, prawo jazdy osobie tej nie może być wydane. Prawo jazdy może zawierać ograniczenia wynikające ze stanu zdrowia kierowcy lub możliwości prowadzenia określonego pojazdu, decyduje o tym lekarz w orzeczeniu lekarskim (np. osoba jest uprawniona do prowadzenia pojazdu, ale tylko w okularach).

Szkolenie

Po skompletowaniu dokumentów (m.in. orzeczenie lekarskie, zgoda rodziców, itp.) należy założyć profil kursanta (w Wydziale Komunikacji odpowiednim dla miejsca zameldowania).

Celem szkolenia jest przygotowanie, osoby ubiegającej się o prawo jazdy, do kierowania odpowiednimi rodzajami pojazdów w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu i porządkowi ruchu.

Szkolenie składa się z zajęć teoretycznych i praktycznych. Liczbę godzin zajęć ustala dla każdej osoby indywidualnie instruktor nauki jazdy – w zależności od posiadanej wiedzy i uzdolnień kandydata – z tym, że w przypadku teorii ilość godzin dla jednej kategorii prawa jazdy nie może być mniejsza niż:

 • 30 godzin dla kategorii A, A1, B, B1, T
 • 20 godzin dla kategorii C, C+E, D, D+E, C1, C1+E, D1, D1+E, B+E

Dla zajęć praktycznych ilość godzin nie może być mniejsza niż:

 • 15 godzin przy kategorii B+E
 • 20 godzin przy kategorii A, A1, C1, C1+E, D1+E, T
 • 25 godzin przy kategorii C+E lub D+E
 • 30 godzin przy kategorii B, B1, C, D1 lub pozwoleniu
 • 60 godzin przy kategorii D.

Ilość godzin przy poszczególnych kategoriach może ulec zmianie w przypadku szkolenia w zakresie więcej niż jednej kategorii jednocześnie lub posiadania już odpowiedniej kategorii uprawnienia. Na zakończenie szkolenia osoba otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kandydatów na kierowców w zakresie szkolenia podstawowego.

Egzamin Państwowy

W celu przystąpienia do egzaminu państwowego na prawo jazdy wystarczy po zdaniu egzaminu wewnętrznego udać się z zaświadczeniem PKK do wybranego przez siebie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego (ośrodków jest w Polsce 49, a egzamin można zdawać w dowolnie wybranym). Tam opłaca się egzamin i uzgadnia termin jego zdawania.

Egzamin teoretyczny odbywa się za pomocą urządzenia komputerowego. W przypadku egzaminu praktycznego w WORD Warszawa obowiązuje komputerowe losowanie egzaminatorów do osób egzaminowanych. W związku z powyższym oczekiwanie na rozpoczęcie egzaminu praktycznego może trwać do 2 godzin od wyznaczonego terminu egzaminu (dotyczy to egzaminów na kat. A i B).

Odbiór prawa jazdy

Prawo jazdy wydaje za opłatą starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o nie. Wyjątkiem jest Miasto Stołeczne Warszawa, w którym prawa jazdy wydawane są przez właściwe ze względu na miejsce zamieszkania Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w Urzędach Dzielnic, a konkretnie Wydziały lub Referaty Komunikacji Urzędów Dzielnicowych). Żołnierzom zasadniczej służby wojskowej, prawo jazdy wydaje na czas nie dłuższy niż 1 rok dowódca jednostki wojskowej. Po zakończeniu służby wojskowej, wydany przez dowódcę jednostki dokument podlega wymianie przez starostę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej.

Wymagane dokumenty

Jedynym dokumentem wymaganym do zapisania się na egzamin w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego WORD jest dokument zaświadczający posiadanie PKK (profil kandydata na kierowcę).

Aby uzyskać ten dokument w Wydziale Komunikacji (stosownym dla miejsca zameldowania) potrzebne są następujące dokumenty:

 • Wniosek o wydanie prawa jazdy,
 • Pisemna zgoda rodzica lub opiekuna (jeśli potrzebne – dot. kat. AM, A1),
 • Orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do kierowania pojazdami,
 • Orzeczenie psychologiczne o braku przeciwskazań do kierowania pojazdami (dot. kat. C, C+E, D),
 • Fotografia kolorowa (3,5 cm/4,5 cm) na wprost
 • Kserokopia posiadanego prawa jazdy (jeśli kursant wcześniej posiadł),
 • Dowód osobisty lub paszport.
Jeśli chcemy uzyskać PKK dla innej osoby konieczne jest pisemne upoważnienie.

 

Egzamin państwowy

Zdanie egzaminu na prawo jazdy nie zależy tylko od twoich umiejętności. Składa się na to wiele czynników. Dla bardzo wielu osób egzamin wiąże się z ogromnym stresem i to właśnie on często bywa przyczyną negatywnego wyniku. Przygotowując się do egzaminu nie zapominajmy o przygotowaniu psychicznym. Każdy z nas ma swoje sprawdzone metody radzenia sobie ze stresem, ale na pewno poczujemy się pewniej jeśli będziemy dobrze rozumieć przepisy. Może ci też pomóc zapoznanie się z dokładnymi kryteriami oceniania na egzaminie i przepisami dotyczącymi prowadzenia egzaminu. Poznaj swoje prawa.

Pamiętaj o pozytywnym nastawieniu. Idziesz zdać egzamin a nie go oblać. Nie ulegaj przesądom, że za pierwszym razem nie można zdać! A nawet jak się tobie nie powiedzie to nie oznacza to porażki! Zawsze możesz przystąpić kolejny raz!

EGZAMIN TEORETYCZNY

Część teoretyczna egzaminu państwowego obejmuje: 20 pytań z wiedzy podstawowej oraz 12 pytań z wiedzy specjalistycznej. Każde pytanie zawiera jedną prawidłowa odpowiedź. Udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie polega na:
 • Odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – w przypadku pytań z wiedzy podstawowej. Na przeczytanie pytania osoba egzaminowana ma 20 sekund, czas na zapoznanie sie z filmem, po czym na udzielenie odpowiedzi ma 15 sekund;
 • wyborze z trzech odpowiedzi – A,B,C – jednej w przypadku pytań z wiedzy specjalistycznej. Na przeczytanie pytania i udzielenie odpowiedzi osoba egzaminowana ma 50 sekund. Odpowiedzi mozna zmieniać do momentu zatwierdzenia udzielonej odpowiedzi lub do momentu upływu czasu przewidzianego na udzielenie odpowiedzi. Niewskazanie żadnej odpowiedzi jest równoznaczne z udzieleniem niewłaściwej odpowiedzi i otrzymaniem 0 punktów.
Suma punktów możliwych do uzyskania z części teoretycznej egzaminu państwowego wynosi 74, pozytywny wynik uzyskują osoby, które zdobędą co najmniej 68 punktów. Pozytywny wynik z części teoretycznej jest ważny bezterminowo.
Czas trwania części teoretycznej egzaminu wynosi 25 minut.
 

EGZAMIN PRAKTYCZNY

Plac manewrowy

Zestaw egzaminacyjny jest losowany komputerowo

Jazda miejska

Zaczynając jazdę miejską nie myśl o egzaminatorze jak o wrogu. Staraj się jechać spokojnie z dopuszczalną prędkością, jednak uważaj, żeby nie jechać zbyt wolno. Egzaminator może to uznać za utrudnianie ruchu innych uczestników a w pewnych sytuacjach za zagrożenie bezpieczeństwa ruchu. Nie przejmuj się jeśli raz zgaśnie ci silnik. Dopiero popełnienie dwa razy tego samego błędu powoduje nie zdanie egzaminu. Pamiętaj że egzaminator nie może wydawać poleceń niezgodnych z przepisami ruchu drogowego. Jeżeli niedosłyszałeś polecenia lub nie zrozumiałeś go upewnij się np. w którą drogę masz skręcić. Jeżeli nie udało ci się wykonać polecenia np. nie zdążyłeś ustawić się na lewym pasie przed skręceniem w lewo jedź przepisowo i spróbuj zgodnie z przepisami np. zawrócić na następnym skrzyżowaniu i wykonać polecenie.

KIEDY SIĘ NIE UDA

Jeśli nie zdałeś egzaminator jest zobowiązany do podania przyczyn wydania negatywnej oceny. Nie zniechęcaj się porażką. Każdemu mogło to się zdarzyć. W domu, na spokojnie przeanalizuj jakie popełniłeś błędy. Czy potrzebujesz dodatkowych jazd aby lepiej panować nad pojazdem, czy może główną przyczyną był stres. Przed przystąpieniem do ponownego egzaminu postaraj się popracować nad swoimi słabymi stronami. Będziesz już dokładnie wiedział co cię czeka, a zatem będziesz mógł się jeszcze lepiej przygotować.

Egzamin teoretyczny jest ważny BEZTERMINOWO.

Zadania egzaminacyjne

Egzamin praktyczny składa się z dwóch części:

 • Manewrów wykonywanych na placu egzaminacyjnym
 • Jazdy w ruchu miejskim

Rodzaj zadań na placu egzaminacyjnym zależy od kategorii prawa jazdy, o które ubiega się osoba egzaminowana.

Zestawy zadań na placu manewrowym:

Testy na prawo jazdy

Przejdź do testów on-line:

https://www.teoria.pl/